بلایرا جز عاشق شیدا نمیداند

بهرفته میداند مصیبت های طوفان را

2019/08/26 - 11:46 در دوستان قدیمی نایس فان