چه ظریفانه است

خلقت قلب آدمی

بهمی شکند

بهمی سوزد

برایمی میرد

بهجان می گیرد

و بهمی تپد

2019/08/26 - 11:48 در دوستان قدیمی نایس فان