یادمان باشد که ما ازدواج می کنیم که یک زندگی زیبا بسازیم

نه اینکه دو زندگی معمولی را خراب کنیم

2019/08/26 - 11:56 در دوستان قدیمی نایس فان