آدم های بزرگ قامتشان بلند تر نیست
خانه شان بزرگ تر نیست
ثروتشان بیشتر نیست
آنها قلبی وسیع و نگاهی مرتفع دارند !
2019/08/26 - 12:11 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
leila71

شما هم قدیمی

1398/06/13 - 07:09 ·
Mahmoodrahimi

اگه خدا قبول كنه بله

1398/06/13 - 08:41 ·