کاش میشد باران را جشن گرفت ...


در زیر باران شمعی روشن کرد

کاش میشد دوباره چتر در دستان تو


من در زیر چتر انقدر بنشینیم که شاید باران شمع را فوت کند ...


چقدر زیباست زمانیکه در فوت کردن از باران همیشه سبقت میگیری ...

ای کاش میدانستم روزگاری من را هم فوت خواهی کرد

2019/08/26 - 21:52