دوست دارم مصراعی از تو بنویسم


دوست دارم دقایقی از تو بگویم


دوست دارم با خنده از تو بنویسم

ولی افسوس همیشه به ان چیزی که دوست داریم نمی رسیم

فقط الان دوستدارم یک شمع با یک قهوه و بایک ....

2019/08/26 - 21:54