رفتی و غم آمد به سر جای تو، ای داد!
بیدادگری آمد و فریادرسی رفت...
هوشنگ ابتهاج
2019/08/27 - 12:16