بدبختیه بعضی از آدمها اینکه هیچوقت جراتِ این رو ندارن که از بقیه آدمها دست بکشن از ترسِ تنها شدن.

2019/08/30 - 18:57 در D O C H A R