اندر احوالاتِ کلاسِ ساعتِ هشتِ صُبح:
از در کلاس اومدم تو و با کلی دُخترِ
آرایش کرده روبرو شدم ..
یه نگاه به خودم کردم،
یه نگاه به اونا،
رفتم نشستم ته کلاس ..
خُدایی از خوابتون میزنین که
آرایش کنین بیاین دانشگاه ..؟
خوابتون نمیاد ..؟
2019/08/30 - 19:07 در D O C H A R