صبر بر هجران آن آرام جان باشد گناه
زنده بودن در فراق او گناهی دیگر است
2019/08/30 - 23:53 در D O C H A R