@nicefun
چرا @reza175 نامرئی هست

2019/09/03 - 18:54
دیدگاه
rrrr

ما ميتوانيم. من متانم. اگر درد من یکی بودی چه بودی. باز هم. بگم!!!!

1398/06/12 - 19:48 ·
nicefun

رضا چطوری نامرئی میایی

1398/06/12 - 20:00 ·
Mahpar

نسیم ، مدیر خودش در جریان نیست {-15-}.
باید از یکی دیگه بپرسی{-18-}

1398/06/12 - 21:00 ·
rrrr

خدا مادر بچه های هر کی منو نامرئي كرده بيشتر كنه.

1398/06/12 - 21:36 ·
nasimn

{-18-}

1398/06/12 - 23:30 ·
rrrr

چرا گیر دادین به من نازخاتون هم نامرئىه

1398/06/12 - 23:38 ·
Mahpar

ناز خاتون معترص نیست ..تو هی اعتراص میکنی {-6-}

1398/06/13 - 00:08 ·
rrrr

باز خوبه من اعتراض کردم. نازخاتون که. میخواد دلیت کنه

1398/06/13 - 00:29 ·
Mahpar

نسیم هم میخواد دلیت کنه
میگه رصا ،من و تو هم دلیت کنیم ..اونوقت میشه دلیت دسته جمعی
مثل نهنگها{-15-}

1398/06/13 - 00:36 ·
rrrr

هر چی. میخواستم تو رو به چیزی تشبیه کنم چون تصور ذهتی ازت نداشتم نمیشد حالا خودت گفتی نهنگی ولی من. مثل. به غزال تيز پا هستم
بعدشم نسیم که. دلیت نمیکنه

1398/06/13 - 00:51 ·
Mahpar

چطوری آهو{-18-}

1398/06/13 - 00:55 ·
rrrr

خوبم نهنگ ابی

1398/06/13 - 01:02 ·
Mahpar

ناز خاتون چی باشه ..اااام
نسیم چی

1398/06/13 - 01:09 ·
rrrr

نسیم فلامینگو
نازخاتوننمیدونم

1398/06/13 - 01:13 ·
Mahpar

نازی بیا انتخاب کن ..خخخپ@azi-30

1398/06/13 - 01:16 ·
Mahpar

@azi-30

1398/06/13 - 01:25 ·
Mahpar

میدونم ..برای دل خودم خطاب میدم{-18-}

1398/06/13 - 01:38 ·
Mahpar

خب نازی انتخاب کن

1398/06/13 - 01:37 ·
Mahpar

نمیدونم ..رهبر گروه نطرت چیه

1398/06/13 - 01:39 ·
Mahpar

رهبردگروه هوووی

1398/06/13 - 01:43 ·
Mahpar

{-a166-}الان بیدارش میکنم

1398/06/13 - 01:44 ·
Mahpar

چطور{-36-}

1398/06/13 - 01:45 ·
Mahpar

فسیل است دیگر

1398/06/13 - 01:49 ·
Mahpar

دوره قبلی من و فری رصا بدون هوووی اصلا همو صدا نمیکردم {-18-}

1398/06/13 - 01:51 ·
Mahpar

دوره قبل هم اگه یادت باشه ..فری و رصا رو بهتون معرفی کردم ..اما باهم اشنا نشدید{-18-}نمیدونم چرا {-7-}..رصا تو یادته؟ امدی جوابگو باش{-7-}

1398/06/13 - 01:55 ·
Mahpar

دیوونه

1398/06/13 - 01:59 ·
nasimn

چقدر حرف میزنید شما نذاشتین خوب بخوابم

1398/06/13 - 04:32 ·
rrrr

درربدرا جمع شین یه حرف مهم دارم
رهبر گروه میخواد پیام. مهنی بده

1398/06/13 - 08:05 ·
Mahpar

سلام برو بچ
عه نسیم ببخشید سر صدا کردیم
سلام رهبر بفرما یع گوشیم{-7-}

1398/06/13 - 10:15 ·
nasimn

بخشیدم{-35-}{-29-}

1398/06/13 - 13:16 ·