خدا را
در قلب کسانی دیدم
که بی هیچ توقعی ،
مهربانند ...
2019/09/08 - 10:09 در دربدرها