قله ای که چند بار فتح شود
بی شکت تفریحگاه عمومی می شود
مواظب دلت باش …!
2019/09/08 - 10:26 در دربدرها