هیچ وقت از کسی نپرس چرا دروغ گفته
چون با یه دروغ دیگه قانعت میکنه!
2019/09/08 - 10:27 در دربدرها