كس نيست در اين گوشه فراموش تر از من ...

چه گویم؟

از که گویم؟

با که گویم؟

که این دیوانه را از خود خبر نیست...

2019/09/08 - 21:02 در دوستان قدیمی نایس فان