همه میگویند
اگر کسی را دیدی
و قلبت به تپش افتاد یعنی عشق
ولی من تو را که میدیدم
قلبم آرام میشد...2019/09/09 - 01:54 در دوستان قدیمی نایس فان