امروز يه دختره با ذوق و شوق غير قابل وصفي داشت تعريف ميكرد كه يه فالگير بهش گفته تو مهر ماه ازدواج ميكني

بهش گفتم برو پولتو پس بگير

مهر تو محرم و صفره

خيلي دلم براش سوخت، داغون شد طفلک

2019/09/12 - 14:28 در دوستان قدیمی نایس فان