به بابام زنگ زدم می گم تصادف کردم الان بیمارستانم.

می گه خب حالا یه دونه از جون هات کم شد.

.

.

.

هنوز مونده گیم اور بشی از دستت راحت شیم.

فکر کنم منو از تو سطل ماست پیدا کردن

2019/09/12 - 14:29 در دوستان قدیمی نایس فان