بزرگترین گناهانی که جامعه مدرن را می آزارند افزایش دروغ و سکوت است. گستاخانه دروغ میگوییم و بعد زبانمان را قورت میدهیم ...

به آواز باد گوش بسپار
2019/09/13 - 14:43 در دوستان قدیمی نایس فان