قرار نیست در کاری عالی باشید تا آن را شروع کنید
قرار است آن را شروع کنید تا در آن کار عالی شوید
2019/09/16 - 07:04 در دوستان قدیمی نایس فان