خطایم را در منظر نگاه دیگران به رویم نیاور ، آنگاه بی شک مدیر قلب من خواهی بود !
2019/09/16 - 07:07 در دوستان قدیمی نایس فان