با کلاس بودن یعنی آنکه بدانید چه بگویید، چه زمانی بگویید و چه زمانی خاتمه اش دهید . . .
2019/09/16 - 07:22 در دوستان قدیمی نایس فان