من چرا گرد جهان گردم چو دوست
در میان جان شیرین منست
2019/09/18 - 11:15 در تبسم پاییز
پیوست عکس:
IMG_20190918_111427_149.jpg
IMG_20190918_111427_149.jpg · 1280x1179px, 126KB