اگر اشتباهی کردیم آن را بپذیریم و عذرخواهی کنیم

معذرت خواهی
شکستن غرور نیست
نمایش شعور است!

با شعور باشیم
2019/09/19 - 11:27
پیوست عکس:
152512515_521481.jpg
152512515_521481.jpg · 1082x1074px, 87KB
دیدگاه
jd2000

لایک،زیباست

1398/06/29 - 21:50 ·
313

ممنون

1398/06/29 - 21:59 ·
jd2000

خواهش،در پناه حق

1398/06/30 - 00:02 ·

باز نشر توسط