مدتیـــــــست دلـــــــم شکســـــــــــته از همان جای قبلـــــی ... !

کاش میشد آخر اسمــــــت نقطه گذاشت تا دیگر شــــروع نشوی ... !

کاش میشـــــــد فریاد بزنم : " پایــــــان " دلم خیـــــــلی گرفته اســـــــت ... ...

اینجا نمیتــــــــوان به کسی نزدیـــــــــــــک شـــــــد ..

آدمهـــــــا از دور دوست داشتـــــــــــنی ترنــــــــــد ..

راستي

نگـــــــران نباش،
حــــال مـــن خـــــــوب اســت
بــزرگ شـــده ام ...
دیگر آنقـــدر کــوچک نیستـم که در دلــــتنگی هـــایم گم شــــوم
آمـوختــه ام،

که این فـــاصــله ی کوتـــاه،
بین لبخند و اشک نامش " زندگیست "
آمــوختــه ام که دیگــر دلم برای " نبــودنـت " تنگ نشــــود . . .
راســــــتی، دروغ گـــــفتن را نیــــــــز، خـــــــــوب یاد گـــرفتــه ام ...
" حــــال مـــن خـــــــوب اســت " ...
خــــــوبِ خــــوب
2019/09/21 - 00:59 در واسه دل خودم