بـــــــه تـــــــــــــو کـــــه

میـــــرسم مکــث میکنم

انگـــــــــار در زیبــاییت

چیــــــــزی را جــــــای

گـــــــــذاشته ام مثـــلا

در"صدایــــت آرامـــش"

و در چشــــــم هایت

زندگــــــــــــــی را.♥
2019/09/21 - 09:58