سلام دوستان ے سؤال؟

ج انتخاب رشته سوابق تحصیلی کے میاد؟
2019/09/21 - 16:03 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
Ghazal

اومده که

1398/06/30 - 16:05 ·
Queenemotion

ن نیومده ،رشته های با ازمونو نمیگم

1398/06/30 - 16:28 ·
mis_dr

دهه ی اول مهر میاد

1398/06/30 - 18:03 ·
Ghazal

من خودم بدون ازمون بودم بر اساس سوابق تحصیلی امروز رفتم دانشگاهی که اورده بودم ثبت نام کردم

1398/06/30 - 23:49 ·
Queenemotion

جدی خو چطو توسایت سنجش نیس

1398/06/31 - 12:27 ·
Ghazal

چرا هست رشتت چیه؟؟

1398/07/1 - 01:00 ·
Queenemotion

تجربی

1398/07/1 - 01:01 ·
Ghazal

نیدونم شما ها چطوریه ولی من فنی بودم

1398/07/1 - 01:03 ·
Queenemotion

اها علمی کاربردی زدی شما اره؟

1398/07/1 - 01:05 ·
Ghazal

نمیدونم بهار جون منظورت چیه؟

1398/07/1 - 01:05 ·
Queenemotion

هیچ خانومی موفق باشی،کدوم شهرقبول شدی بانو

1398/07/1 - 01:08 ·
Ghazal

شهر خودم اصفهان منتها نجف ابادش

1398/07/1 - 01:08 ·
Queenemotion

اوهوم موفق ..اسم دانشگا چیه

1398/07/1 - 01:09 ·
Ghazal

دانشگاه دخترانه فنی حرفه ای سمیه دولتیه

1398/07/1 - 01:10 ·
Ghazal

ببخشید مگه شما کنکور ندادین؟

1398/07/1 - 01:14 ·
Queenemotion

کنکورکه دادم رتبم خوب نشد،این سوابق تحصیلی شرکت کردم

1398/07/1 - 01:15 ·
Ghazal

اوکی امیدوارم هرچی که دوست داری رو قبول شده باشی

1398/07/1 - 01:16 ·
Queenemotion

قربونت خانومی

1398/07/1 - 01:17 ·
Ghazal

خدانکنه ..کجایی هستید؟

1398/07/1 - 01:18 ·
Queenemotion

سنندج

1398/07/1 - 01:18 ·
Ghazal

چه خوب پس کرد هستید شما

1398/07/1 - 01:19 ·
Queenemotion

بعله

1398/07/1 - 01:20 ·
Ghazal

اولین ساله که فردا قرار نیست برم مدرسه چه زود گذشت

1398/07/1 - 01:22 ·
Queenemotion

جدی،من چارپنج سالی میشه،واقعا...یادش بخیر،

1398/07/1 - 01:26 ·