لعنت به ساعتهایی که جلو نمیروند
خواب می مانند کار نمـــــی کنند
کـــــــــــــــــــوک نمــــــی شـــــوند
عــــــــــــــقب مـی مــــــــــــــــانند
و از رفتن خسته میشـــــــــــــــوند
این بلاها از وقتی به سر آدم میاد
که منتظر کسی باشــــــــــــی که
دوســـــــــــــــــــــــــــــــــــش داری
2019/09/23 - 08:54