‏همیشه دلتنگى ازنديدن نيست
گاهی بى خبرى ازندیدن بدتره ...

بانو
2019/09/25 - 20:12 در عاشقانه های من