‏روزى تلفن ها را جادار میسازند
همان وقت از آنور خط مى آيم و دوستت‌دارم را
در گوش‌هايت میگويم ...!

2019/09/25 - 20:20 در عاشقانه های من