من بهت میگم برو ، ولی تو فهم داشته باش
بشین باهام حرف بزن آرومم کن

شاید من دلم از جایی گرفته .
شاید حال بدم را تنها تو خوب میکنی ... .
همیشه که کلمات معنای درست ندارن گاهی
معنایشان برعکس است
گفتمتو آنقدر مرا به اسم صدایم کن
تا دلم غش کند . از شنیدن اسمم با صدای تو .
آنقدر صدایم کن تا جانم را فدایت کنم ..
تو برایم

2019/09/25 - 20:24 در عاشقانه های من
پیوست عکس:
IMG_20190902_163734_864.jpg
IMG_20190902_163734_864.jpg · 300x250px, 11KB