هرشبی که پروفایلت غمگین میشود ، حماقتم گل می کند!
دستم مدام روی صفحه کلید میرود که برایت تایپ کنم...
+درد و بلایت به جانم ، غصه ی چه چیزی را میخوری؟
بگو تا با هم بخوریم!
غصه هایم سر میخورد روی گونه هایم...
آخر مگر میشود به کسی که دوستت ندارد امید بدهی و آرامش کنی!؟
اصلا اگر دوای دردش بودی که پشتش را نمیکرد و نمیرفت...!
آخ از این دوست داشتنت که هرشب بلای جانم میشود...
اما اینبار هم درد و بلایت را به جان می خرم جانانه من...
دست کم در عکس هایت برایم بخند!
المیرا_دهنوی
2019/09/26 - 02:02 در واسه دل خودم