و
زن
غریب تر از آنست
کہ در یک عشق شناختہ شود...

2019/09/28 - 00:25 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
1053236x519_1518536519009057.jpg
1053236x519_1518536519009057.jpg · 236x519px, 17KB

باز نشر توسط