ﮔـﻴـــﺮَﻡ ﺗَـﻤـﺎﻡِ ﺩُﻧـﻴـﺎ ﺑِـﮕـﻮﻳَـﻨــﺪ،
ﻣـﺎ ﻣـﺎﻝِ ﻫَــﻢ ﻧـﻴـﺴـﺘـﻴــﻢ!…
ﻣــﺎ ﺑـﻪ ﺩَﺭﺩِ ﻫَـﻢ ﻧِـﻤــﻴـﺨُـﻮﺭﻳـﻡ!…
ﮔـﻴـــﺮَﻡ ﺁﺧَﺮﯾﻦ ﻣِﻌﯿﺎﺭِ ﺍﯾﻦ ﺟَﻤﺎﻋَﺖ ،ﺑَـﺮﺍﯼ ﻋِﺸﻖ،
ﺯﻳـﺮِ ﻳِـﮏ ﺳَـﻘﻒ ﺭَﻓﺘَﻦ ﺑــﺎﺷَـﺪ!…
ﮔـﻴـﺮَﻡ ﺩﻭﺳـﺖ ﺩﺍﺷـﺘَـﻦ ﺑِـﺪﻭﻥِ ﺳَـﻨَـﺪ ،ﺣـَﺮﺍﻡ ﺑـﺎﺷَـﺪ!..
.
ﻋَـﺠـﻴـﺐ ﺑـﺎﺷَـﺪ !…
ﺑـﺎﻭَﺭ ﻧَـﮑَـﺮﺩَﻧـﯽ ﺑـﺎﺷَـﺪ …
ﻣَـــــﻦ ﺍﻣّـﺎ ٬
ﮔـﻴـــﺮِ ﺍﻳـﻦ ﮔـﻴـــــﺮﻫﺎ ﻧــﻴـﺴـﺘَــﻢ ! …
ﻣﻦ ﺗــﺎ ﺍَﺑَـﺪ
ﮔـﻴـﺮِ ﭼِــﺸـﻤـﺎﻥِ ﺗُــﻮﺍﻡ…
ﮔﻴﺮِ ﺩُﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺷﺘَﻨَﺖ.


2019/09/28 - 22:20
دیدگاه
tornado

نمیتونستم پی وی پیام بدم
چون بستیم
مرسی

1398/07/9 - 00:19 ·