پلک می‌زنی
جهانم زیر رو می‌شود!
موهایت را باز می‌کنی
طوفان می‌شود
می‌خندی..
بهار می‌آید!
دیوانه منم که خانه ام را
روی گسل خطرناک تن تو
ساخته‌ام..

عاشقانه دوستت دارم همسرم

2019/09/29 - 20:04 در تبسم پاییز