عاشقت بودم
ولی ناجور سوزاندی مرا
نقره داغش می‌كنم دل را
اگر يادت كند..!
2019/09/29 - 20:11 در تبسم پاییز