#تربیت_فرزند خود برای رؤیاهای مادی که به آنها ؛ .....

چه فرقی با بزرگ و کردن یک گوساله ، به امید از شیر و گوشت و چرمش دارد؟؟2019/09/29 - 23:09
پیوست عکس:
1458934085437.jpg
1458934085437.jpg · 400x339px, 84KB