شب،واژه ی تلخیست؛
برای کسانی که دنیا بر وفق مرادشان نبود!
چیزی شبیهِ جعبه سیاهِ هواپیماست
فرصتی برای مرور و واکاویِ خاطرات تلخ زندگی ونداشته هایشان...
من و شما آنقدرها بد اقبال نبودیم باورکنید....!
همین که فرصت و موقعیت داریم
لم بدهیم به گوشیهایمان زل بزنیم
و دنبال پیامهایِ شب بخیر باشیم
خیلی ها در همین لحظه
و درهمین هوایِ سرد وتاریک
دنبالِ کارتنی به وسعتِ بدبختیهایشان میگردند
تا امشب را روی آن صبح کنند...
شب بخیرهایمان را آهسته تر بگوییم
مبادا به گوششان برسد
مبادا بغض هایشان در سرمایِ بی تفاوتیمان قندیل شود
کاری اگر برای روزگار سردشان نمیکنیم،
لااقل کمی آرام تر شب هایمان را بخیر کنیم...!
2019/10/01 - 14:30