ڪاش به رگ حسادتت بر میخـورد
ڪھ مــن شبهــایم را...
در آغـــوشِ خیـــالـت...
بھ صـبح می رســانم...
2019/10/01 - 16:30 در دوستان قدیمی نایس فان

باز نشر توسط