انسان ها نیمی از عمرشان به این فکر می کنند که دیگران برایشان چه فکری می کنند !
در حالی که دیگران غرق در دریای دغدغه و روزمرگی هایشان ، دنبالِ ساحلی برای آرامش خودشان می گردند !
گذشت دوره ای که آدم ها فرصتِ قضاوت کردنِ هم را داشتند
گذشت دوره ای که آدم ها برای هم فکر می کردند ...

2019/10/03 - 11:23 در واسه دل خودم