افرادیکه علاوه برمادری به زبان دیگری نیز تسلط دارند کمتر دچارمیشوند: علت آن را با تاثیر زبان دوم بر روی عملکرد مغز بخصوص دستگاهمغز مرتبط است

2019/02/14 - 11:23 در دانستنی ها
پیوست عکس:
photo_2019-02-14_11-22-49.jpg
photo_2019-02-14_11-22-49.jpg · 1087x1280px, 163KB