پرسید زاهد: معتقد هستی به محشر؟
گفتم‌که آری، چشم‌های محشری داشت

گمراه بسیار است اینجا، کاش الله
در بین مو های تو هم پیغمبری داشت


*سجادشهیدی*
2019/10/06 - 16:57 در دوستان قدیمی نایس فان