مردم چه می كنند که لبخند می زنند غم را

مردم چه می كنند که لبخند می زنند
غم را نمى شود که به رویم نیاورم!

زنده ياد نجمه زارع
2019/10/06 - 16:58 در دوستان قدیمی نایس فان