نه جانم!من برعکسبه این چیزها اعتقادی ندارم
به اعتقاد منهرکسی جزو خصوصی ترین مسائل زندگی اش است!
آخر خصوصی تر از این؟
اگر بنا بود عمومی باشد بایدیک جایی توی صورتمان طراحی میشد!!!
چه لزومی داردکه در دل نشسته به انظارگذاشته شود؟
مگر نمایشگاه است این موبایل ها و این فضای به اصطلاح مجازی!؟
چت هایی که بهدر استوری تان قرار می دهید
جزوترین مسائل شما هستند! اگر نمی دانید بدانید!!!!
اصلا از وقتی واژه اینمد شد، مناسباتبه هم ریخت!!!
2019/10/06 - 23:13 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
۲۰۱۹۱۰۰۶_۲۲۴۴۰۴.png
۲۰۱۹۱۰۰۶_۲۲۴۴۰۴.png · 1080x1363px, 1.2MB

باز نشر توسط