عاشـــق هــم شـــدی

مـــثل "زلیخــــا" سمــــج باشــ

آنقـــدر رســـوا بـــازی دربـــیـــاور

تــا خـــــــــدا خــودش پـــا درمــیانی کـــند
2019/10/06 - 23:37 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
1568129284640875_orig.jpg
1568129284640875_orig.jpg · 912x1140px, 45KB

باز نشر توسط