آدم همیشه به ینفر احتیاج داره که باهاش همونجوری حرف بزنه که تو دلش با خودش حرف میزنه...

2019/10/07 - 10:18 در دوستان قدیمی نایس فان