هرجای شهرو میگردم ما با همداریم
آخراون روز که ازمبرداری
الان تو همون خیابونم که با هممیرفتیم
اگه این آدما میذاشتن تا خودمیرفتیم
مگه کل این دنیا چندتا مثل داره
بیا که اینبی توبی کس و کاره
منونمیفهمه جز تو یه نفر
دلو بردار هرجایی ببردار پیش خودت
میدونی من فقطمیخواد
IMG_۲۰۱۹۰۶۱۱_۲۳۴۴۱۶.jpg
2019/10/07 - 13:20