خدا رو چه دیدی شاید با تو باشم
شاید با نگاهت از این غم رها شم
خدا رو چه دیدی شاید غصه رد شد
دلم راه و رسم این عشق و بلد شد۲۰۱۷-۱۲-۱۸ ۱۹.۵۶.۱۹.png
2019/10/08 - 00:06 در واسه دل خودم