تو دنیا دو نفر باش !!!
یڪۍ واسہ خودت ، یڪۍ براۍ دیگرۍ

واسہ خودت زندگی ڪن
و براۍ دیگرۍ زندگۍ باش ...

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

2019/10/08 - 15:30
پیوست عکس:
IMG_20170923_134227.jpg
IMG_20170923_134227.jpg · 748x848px, 78KB