بعضی ها مثلمیمونن،
حضورشون همیشگی،بخش و بی صداست،
اما...اگر نباشن؛ نفس دقایق رومیارنبعضی ها
مثل نت های موسیقی میمونن#بودنشون ریتم زندگی روخوش نوا و خوش
آهنگ تر میکنهبا حضورشونخوشیمون رو شیرین تر میکنن،
من اسم این بعضی هارو "دوست" گذاشتم.#آدم هایی که داشتنشون
حکم نعمت و آب روی آتیش رو داره
عکس و تصویر باز در چهره خاموش خیال خنده زد چشم گناه آموزت باز من ماندم و در ...
2019/10/08 - 23:52 در واسه دل خودم